Lần 1: Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi theo quy định của Luật quy hoạch (ngày 10/5/2022 đến ngày 10/6/2022).
11/05/2022

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1720/UBND-TH ngày 10/5/2022 về việc lấy ý kiến Dự thảo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị định, nghị quyết của Chính phủ và huớng dẫn của Bộ ngành Trung ương về tố chức lập Quy hoạch câp tỉnh và Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1056/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phô Cân Thơ đã tổ chức lập và hoàn thành dự thảo Quy hoạch thành phô Cần Thơ.

Căn cứ Điều 32 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành môt số điều của Luật Quy hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trân trọng đề nghị Quý cơ quan tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ý kiến đóng góp của Quý cơ quan đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, số 17, đường Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hộp thư điện tử: sokhdt@cantho.gov.vn) thời gian trước ngày 09 tháng 6 năm 2022, để tiếp thu, hoàn chỉnh trình cấp thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh, nội dung ý kiến có thể thực hiện trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ thành phố Cần Thơ tại địa chỉ http://thanhuycantho.vn, Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ tại địa chỉ http://www.cantho.gov.vn, Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ tại địa chỉ http://cantho.gov. vn/wps/portal/sokhdt, Cổng thông tin Quy hoạch thành phố Cần Thơ, thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến 2050 http://quyhoach.thanhuycantho.vn

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ mong nhận được ý kiến của Quý cơ quan và địa phương đóng góp cho dự thảo Quy hoạch thành phô Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO

>> Công văn số 1720/UBND-TH ngày 10/5/2022 về việc lấy ý kiến Dự thảo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

>> Dự thảo Báo cáo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Báo cáo tổng hợp)

>> Dự thảo Báo cáo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Báo cáo tóm tắt)

>> Dự thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Báo cáo tổng hợp)

>> Dự thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Báo cáo tóm tắt)

>> Hệ thống các bản đồ