Lần 2: Tổ chức thông qua Hội đồng quy hoạch thành phố (ngày 02/6/2022).
02/06/2022

TÀI LIỆU KÈM

>> Dự thảo Báo cáo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Báo cáo tổng hợp)

>> Dự thảo Báo cáo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Báo cáo tóm tắt)

>> Dự thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Báo cáo tổng hợp)

>> Dự thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Báo cáo tóm tắt)

>> Hệ thống các bản đồ