Lần 3: Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các Bộ, Ngành Trung ương và các chuyên gia (ngày 04/7/2022)
04/07/2022

TÀI LIỆU KÈM

>> Dự thảo Báo cáo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Báo cáo tổng hợp)

>> Dự thảo Báo cáo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Báo cáo tóm tắt)

>> Dự thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(Báo cáo tổng hợp)

>> Dự thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Báo cáo tóm tắt)

>> Hệ thống các bản đồ

>> Phụ lục tiếp thu, giải trình ý kiến về quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050