Lần 5: Thông qua Hội đồng quy hoạch thành phố và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch (ngày 11/8/2022).
11/08/2022

TÀI LIỆU KÈM

 

>> Dự thảo Báo cáo Tổng hợp Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

>> Dự thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

>> Hệ thống các bản đồ

>> Phụ lục 01 tiếp thu, giải trình ý kiến về quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

>> Phụ lục 02 Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050